ဌာနအကြောင်းအရာ

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်ခင်မာ‌ဆွေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဉီးအောင်ကျော်ဉီးညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ+ဘဏ္ဍာ)
ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (ပညာ)