နောက်ခံသမိုင်း

၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကို အမှတ်(၁)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်)၊ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(အထက်မြန်မာပြည်)နှင့် အမှတ်(၃) အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်အရ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(အောက်မြန်မာပြည်)၊ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(အထက်မြန်မာပြည်)နှင့် အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)တို့ကို အခြေခံပညာဉီးစီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့၍
အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကို ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီးပညာ‌ရေးမှူးရုံး အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။