မျှော်မှန်းချက် (Vision)

        မတူကွဲပြားမှုမရှိ၊ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံး ကျောင်းရောက်ရှိပြီး အခြေခံပညာ သင်ယူတတ်မြောက်မှုများ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်လာစေခြင်း၊ ဆရာဆရာမများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာစေခြင်း၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရှိသည့် လူကောင်းလူတော် ဖြစ်လာစေခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့် အတွေးအခေါ်ကောင်းများရှိပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တတ်ခြင်းများ ဖြစ်လာစေရန်အတွက်-

  • ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးအားလုံး ကျောင်းရောက်ရှိရေး၊ ကွဲပြားခြားနားသည့် ဘာသာစကားပြောသော မူလတန်း တိုင်းရင်းသားကလေးများအတွက် အခက်အခဲမရှိ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရန်။
  • ကျောင်းထွက်နှုန်း ကျဆင်းလာစေရန်။
  • သင်ကြားသင်ယူမှု အားကောင်းသည့် ဆရာ၊ဆရာမများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
  • လိုအပ်ချက်အနည်းဆုံးသာရှိစေနိုင်မည့် ကျောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
  • ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရှိသော လူကောင်းလူတော်များ ဖြစ်လာစေရန်။