ဘဏ္ဍာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဉီးစိုးသိုက်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာ)၀၉-
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ပိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘတ်ဂျက်)၀၉-
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငွေစာရင်း)၀၉-
ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်ဉီးစီးအရာရှိ(ဘတ်ဂျက်)၀၉-
ဉီးဌေးအောင်လ/ထ အင်ဂျင်နီယာ၀၉-
ဉီးကြည်လင်းအောင်ဉီးစီးအရာရှိ(သိုလှောင်ရုံ)၀၉-
ဒေါ်မေမဉ္ဇူဉီးစီးအရာရှိ(ငွေစာရင်း)၀၉-
ဉီးအေးမင်းဉီးစီးအရာရှိ(ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်)၀၉-