ပညာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဉီးစိန်ဝင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ပညာ)၀၉-
ဒေါ်သူသူသန်းတင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(သင်ကြား)၀၉-
ဒေါ်စမ်းသီတာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကာယ/ကျန်းမာ/စာကြည့်တိုက်)၀၉-
ဦးမင်းဦးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကျောင်းသားရေးရာ)၀၉-
ဒေါ်ယုယုဝေဉီးစီးအရာရှိ(သင်ကြား)၀၉-
ဉီးစီးအရာရှိ(သင်တန်း)၀၉-
ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီဉီးစီးအရာရှိ(ကျောင်းပြင်ပ)၀၉-
ဉီးလှိုင်ထက်စိုးဉီးစီးအရာရှိ(ကာယ/ကျန်းမာ/စာကြည့်တိုက်)၀၉-
ဒေါ်သန်းသန်းအေးဉီးစီးအရာရှိ(ကျောင်းသားရေးရာ)၀၉-