စီမံကိန်း+စာရင်းအင်း+ကွန်ပျူတာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဉီးထွန်းအေးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း/စာရင်းအင်း/ကွန်ပျူတာ)၀၉-
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း)၀၉-
ဉီးစိုင်းကိုလေးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စာရင်းအင်း/ကွန်ပျူတာ)၀၉-
ဉီးမြင့်ကျော်ဉီးဉီးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာ)၀၉-
ဉီးမြင့်ဇော်ဉီးစီးအရာရှိ(စာရင်းအင်း)၀၉-
ဒေါ်စန္ဒာလှိုင်စီမံကိန်းမှူး၀၉-