စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်ဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်
ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်)၀၉-
ဒေါ်စပယ်လွင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်)၀၉-
ဒေါ်မာလာမော်လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်)၀၉-
ဒေါ်ဆွေဆွေသိန်းလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်)၀၉-
လစ်လပ်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်းများကြီးကြပ်အကဲဖြတ်)၀၉-
ဒေါ်မို့မို့သိန်းဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
ဒေါက်တာဖြူဖြူထွန်းဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
ဒေါ်ပြုံးကလျာမြင့်ဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
ဒေါ်ဝါဝါဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၀ဒေါ်အေးအေးမာဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၁ဒေါ်စမ်းသီတာဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၂ဒေါ်တီလ်ဖမ်းဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၃ဒေါ်မူမူလွင်ဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၄ဒေါ်သိင်္ဂီဟန်ဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၅ဒေါ်တင်တင်ထွေးဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၆ဒေါ်ဝါဝါလှိုင်ဉီးစီးအရာရှိ၀၉-
၁၇လစ်လပ်ဉီးစီးအရာရှိ၀၉-